หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เฉลิมพระเกียรติพระราชินี 7 รอบ เผยแพร่พระเกียรติคุณที่โป่งแยง

Author by 25/04/16No Comments »

thainews180          สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและการประชุมองค์สมาชิกสภาสังคมเคราะห์ฯภาค  8 และภาค  9 ที่ อบต.โป่งแยง เชียงใหม่

เมื่อวันที่  22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและการประชุมองค์การสมาชิกภาค 8 และภาค 9 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม-เชียงใหม่ สรุปว่า ปี 2559 เป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณล้นเกล้า

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้สภาสังคมสงเคราะห์เป็นแกนกลาง ในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในภาวะวิกฤต ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ภายในโครงการมีกิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน ภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการ รวมทั้งการให้บริการปรึกษาปัญหาต่างๆ บริการทางการแพทย์ การจดทะเบียนและการออกบัตรประจำตัวคนพิการ การฝึกอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ด การสาธิตทำปุ๋ยหมัก บริการตัดผม บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทั้งนี้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจะจัดขึ้น ใน 4 ภาคด้วยกัน ได้แก่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน ที่จังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่กรุงเทพมหานครตามลำดับ และได้จัดประชุมองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ภาค 8 และภาค 9 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.30 ถึง16.00 น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.