หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชิญชวนชาวเชียงรายแต่งสีม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Author by 30/12/14No Comments »

1364882747 copyคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ตลอดเดือน เมษายน 2558 พร้อมประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดทั้งปี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558     โดยเชียงราย  นายกเหล่ากาชาดฯเชิญชวนพสกนิกร     ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

นางวิชดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ และความหมายด้วยแล้ว คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนผืนผ้า ของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วง พร้อมทั้งเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสม

กรณีที่หน่วยงานหรือประชาชนมีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาต ไปที่ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา โทร. 02-2801640 ถึง 1 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการ.