หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชียงใหม่คัดแม่ดีเด่นแห่งชาติเข้ารับประทานรางวัลประจำปี

Author by 23/07/15No Comments »

thainews180         ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ก่อนเดินทางไปรับประทานรางวัลที่กรุงเทพฯ

นางมยุรี  ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ยกย่องเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่ง ในงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกย่องและเผยแพร่ เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ให้ปรากฏแก่สาธารณชน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อรับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเกียรติบัตร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นไปรับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานและเกียรติบัตร จำนวน 2 คน คือประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่นางรัตนภรณ์  มะหะหมัด จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ นางศรีนวล วังผาสุก จากอำเภอแม่ริม คณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าแม่ดีเด่นที่อำเภอคัดเลือกส่งให้ทางจังหวัดฯ พิจารณาคัดเลือก ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรยกย่องเป็นแม่ดีเด่น จึงประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ทั้ง 10 คนให้เป็นแม่ดีเด่น ระดับจังหวัดฯ ได้แก่ นางอุไร คนแคล้ว  จากอำเภอเมืองเชียงใหม่.  นางบัวจำ สุรินทร์ จากอำเภอดอยหล่อ, นางมาลา  อินต๊ะพิงค์ จากอำเภอสารภี, นางสังวาลย์ วงค์คำปัน จากอำเภอสันป่าตอง, นางสาวเยาวลักษณ์ ไวสืบข่าว   จากอำเภอสันทราย, นางอุ่น มาแก้ว  จากอำเภอสันกำแพง,และ นางวาสนา พานิชกุล   จาก อำเภอจอมทอง เป็นแม่ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ได้แก่ นางนันทิชา สุวรรณประเสริฐ (อำเภอสันป่าตอง) ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ได้แก่ นางพรรณิภา สมโน (อำเภอสันป่าตอง). ประเภทแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่ นางสายสมร บัวเย็น (อำเภอดอยสะเก็ด) โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   จะเป็นผู้มอบใบเกียรติคุณ ยกย่องแม่ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 คนในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในส่วนของชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ นางจุไร  ชำนาญ ประธานชมรมฯ เตรียมจัดงานฉลองแสดงความยินดีแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 2 คน ในวันที่ 23 ก.ค. 58 เวลา 12.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ พร้อมกับการแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัลต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ชมรมฯ แจ้งข่าวสารแก่สมาชิก โดยก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. จะร่วมกันบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ณ สถานีวิทยุ-โทรทัศน์แห่งประเทศไทย(เอ็น.บี.ที.)จังหวัดเชียงใหม่.