หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชียงใหม่รับประทานโล่ ดีเด่นระดับชาติจากองค์โสม

Author by 14/03/16No Comments »

2.แสดงความยินดี สตรีดีเด่น (ระดับประเทศ)         เนื่องในวันที่ 8 มีนาคมของทุกๆปี เป็นวันสตรีสากล มีการยกย่องสตรีผู้มีผลงานเพื่อสังคมให้เป็นแบบอย่างแก่สตรีทั่วๆไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่างและเชิดชูเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ภายใต้ชื่องาน “พลังสตรีร่วมใจขับเคลื่อนไทยสู่สากล” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 59  ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล พร้อมทั้งมอบโล่สตรีจากทั่วประเทศ ที่ทำงานเพื่อองค์กรสตรีโดยจังหวัดเชียงใหม่ มีสตรีที่ได้รับเลือกให้เข้ารับประทานโล่สตรีดีเด่นระดับชาติ 1 ราย สาขาสตรีเครือข่ายแรงงานในสถานประกอบกิจการดีเด่นสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ได้แก่ นางศศิธร   กันทาวัง    เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โรงแรม           สุริวงศ์  เชียงใหม่ และเป็นคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ เป็นต้น

นางศศิธร กันทาวัง ได้เข้าเฝ้าฯ รับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ซึ่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน จัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “พลังสตรีร่วมใจขับเคลื่อนไทยสู่สากล” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร.