หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชียงใหม่รับสมัครสาวงาม ประกวดนางงามบุปผชาติ

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180                เพื่อเชิดชูเกียรติและรณรงค์บทบาทสตรีให้เผยแพร่สู่สาธารณชน ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทนัมเบอร์วันมีเดีย จัดประกวดนางงามบุปผชาติ ประจำปี 2559 ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 40 โดยเปิดรับสมัครสาวงามเข้าร่วมประกวด ชิงมงกุฎ สายสะพาย เงินสด และของรางวัลอีกมากมาย

นางธิดา ประภาสน์สินธุ์ศุข ประธานกรรมการบริษัท นัมเบอร์วันมีเดีย แจ้งมาว่า จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับบริษัท นัมเบอร์วัน มีเดีย เตรียมจัดการประกวดนางงามบุปผชาติ และ   นางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจำปี 2559 ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกสตรีที่มีพร้อมทั้งความสวย ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง “นางงามบุปผชาติประจำปีพุทธศักราช 2559” ,เพื่อเชิดชูเกียรติและรณรงค์บทบาทสตรีให้เผยแพร่สู่สาธารณชน,เพื่อทำหน้าที่ “ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

ทางบริษัทนัมเบอร์วันฯ ได้เปิดรับสมัครสาวงามที่มีคุณสมบัติเข้าประกวดดังนี้คือถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด และมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านจังหวัดเชียงใหม่(ยกเว้นประเภทนางงามบุปผชาตินานาชาติ) อายุ 18 ถึง 25 ปี โสด ไม่เคยผ่านการสมรส การตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อน สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีบุคลิก รูปร่าง หน้าตา สัดส่วนสวยงาม และสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เคยประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม เช่น การถ่ายภาพล่อแหลม  หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นต้น

สาวงามใดที่คิดว่า ตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมสามารถขอรับใบสมัคร และระเบียบการประกวดฯได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) กองประกวด บริษัท นัมเบอร์วัน มีเดีย เลขที่ 333/38-12 (หมู่บ้านธนาวัลย์โครงการ 1 ซอย 4)หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่ –พร้าว ตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-854280 โทรสาร 053-854270 หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ www.numberonemedia.co.th และwww. thailandbeauties.comและยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง กองประกวด บริษัท นัมเบอร์วัน มีเดียฯ ร่วมกับหลักฐานการสมัครคือ ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาดโปสการ์ด หน้าตรง ขนาด 3×5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองด้วยตัวบรรจงภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ภายในเวลาราชการ

ในวันประกวดฯ ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องแต่งกายด้วย “ชุดราตรีสั้น” ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ให้มีทั้งความสวยงาม ความสร้างสรรค์ และความเหมาะสมภายใต้แนวคิด “งามอย่างมีคุณค่า สง่าและสร้างสรรค์” โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม แต่งหน้าทำผมมาให้เรียบร้อย พร้อมพี่เลี้ยงติดตามดูแลได้ไม่เกิน 1 คน และมีเงื่อนไขสำคัญคือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดฯสวมสายสะพายของผู้สนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้น ให้ระบุชื่อผู้สนับสนุนไว้ในใบสมัครเท่านั้น และทางกองประกวดฯจะประกาศประชาสัมพันธ์ให้บนเวทีในวันประกวดฯ รวมถึงไม่อนุญาตให้พกสิ่งของมีค่าติดตัวระหว่างฝึกซ้อมและระหว่างการประกวดฯ หากเกิดการสูญหาย ทางกองประกวดฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนเกณฑ์ในการตัดสินนั้นขึ้นกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ อันประกอบด้วยผู้ทรงเกียรติทั้งภาครัฐ และเอกชนจากสถาบัน หน่วยงาน และสื่อมวลชนต่างๆ ซึ่งทางกองประกวดจะทรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินทุกขั้นตอน   และให้ถือเป็นการตัดสินชี้ขาด

ทางกองประกวดฯได้จัดให้มีการฝึกซ้อม ณ เวทีข่วงประตูท่าแพในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เฉพาะผู้เข้าประกวดนางงามบุปผชาติ(ไทย) ประจำปี 2559 โดยต้องรายงานตัว เข้าปฐมนิเทศ จับหมายเลข ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และฝึกซ้อมการประกวด พร้อมการแสดงบนเวทีในเวลา 18.00 น. ส่วนในวันประกวดจริง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ในช่วงที่ 1 เวลา 19.00 ถึง 20.30 น. จะเป็นการประกวด Miss International Flower Bloom Beauty Contest 2016 และเริ่มประกวดนางงามบุปผชาติ(ไทย) ประจำปี 2559 ในเวลา 20.30 ถึง 22.30 น.

นางงามบุปผชาติ(ไทย) ประจำปี 2559 จะได้รับมงกุฎประจำตำแหน่ง โล่เกียรติยศ พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัลรองอันดับ 1 นางงามบุปผชาติ(ไทย) ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล รองอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล ขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับตำแหน่งทุกคนนั้น ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.30 น. จะต้องร่วมปฏิบัติภารกิจแรกคือ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ณ บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อโชว์ตัวต่อสาธารณชน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และนั่งรถขบวนบุปผชาติ ถัดมาคือการขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน สื่อมวลชน และเข้ารับของที่ระลึกจากจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามวัน และเวลา ซึ่งทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบในเวลาต่อมา และผู้ได้รับตำแหน่งทุกตำแหน่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดการที่ได้รับแจ้งจากกองประกวดฯ จังหวัดเชียงใหม่ นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปี.