หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เผยโฉมคณะกรรมการกาชาด เชียงใหม่-ลำปางล้วนคนเด่น

Author by 2/02/16No Comments »

กาชาดไทย                สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ ทำงานแทนชุดเดิมที่หมดวาระ

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59 นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสมาชิก ณ สำนักงานเหล่ากาชาดฯ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ท่ามกลางสมาชิกร่วมประชุมคับคั่งผลการเลือกตั้งโดยการหย่อนบัตรออกเสียง มีผู้มีคะแนนสูงกว่าผู้ถูกเสนอชื่อรับเลือกตั้งรายอื่นๆ 14 ราย ดังนี้  1. นางนุจิณี  โฮ , 2.นางยุพา ศรีนรศักดิ์ศิลป์ , 3.นางภัณฑิรา กัณฑะกาลังค์, 4.นางสุปราณี เรืองพรวิสุทธิ์  5.นางจันทร์เพ็ญวดี  เมืองมูล , 6.นางพาณี  คุณาวิกติกุล , 7.นางนัฐพร  ปิ่นรัตน์ , 8.นายบุญชู  ศรีอาวัชนาการ , 9.นางสรพร  วัฒนกิตติ , 10.นางจุฑารัตน์  โตษยานนท์ , 11. นางบัวใบ สมแสง , 12.นางเตือนจิตร  มีกมล  13.นางดวงกมล  ศรีสวัสดิ์ และ14.นางวรณี  เฉลิมเผ่า และนายกเหล่ากาชาดฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งให้ครบตามระเบียบของสภากาชาดไทย ในเร็วๆนี้

ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ชุดใหม่ ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 74) พุทธศักราช 2553

ส่วนที่ 3 จำนวน 14 คน โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 นางรัชนี  ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดฯ เป็นประธานเลือกตั้ง โดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้งดังนี้ 1.นางสุพัฒน์  วรรณศรี 2.นางเฟื่องฟ้า  ภาสกานนท์, 3.นางศรีจันทร์  สุพรรณบรรจง,4.นางศศิธร จรัสเรืองแสง, 5.นางวาสนา  นุชนิยม, 6.นายนพรัตน์  เปี้ยปลูก, 7.นางอรดี   จินดาสถาน, 8.นางเจริญศรี  อย่างตระกูล, 9.นางบุปผา  มันตาวิวรรณ์,10.นางสายสุนีย์  ชาลีวรรณ, 11. นางชื่นชม  สุขสารัญ, 12.นายภิญโญ  วงศ์ดาว, 13.นายสมพล อย่างตระกูล,และ 14.นางจุฑามาส  โรบินสัน และนายกเหล่ากาชาดฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งให้ครบตามระเบียบของสภากาชาดไทย ในโอกาสต่อไป.