หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เผยโฉมสตรีดีเด่นเชิงดอย สร้างผลงานมาตลอดปี 54

Author by 26/03/12No Comments »

วันสตรีสากลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมยกย่องสตรีดีเด่น ผู้มีผลงานด้านการครองรักครองเรือนและสละเวลาช่วยเหลือสังคมนอกบ้าน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สตรีเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดยนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกๆปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อเป็นการตระหนักถึงบทบาทของสตรีที่มีต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สตรีในพื้นที่ ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจการด้านสตรี ครอบครัว และสังคม ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรี พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สตรีดีเด่น ประจำปี 55 จำนวน 10 รายที่มีผลงานในหลายๆด้าน เช่น การครองรักครองเรือน การอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม และสละเวลาช่วยเหลือสังคมนอกบ้าน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สตรีเพื่อนในเรื่องการประกอบอาชีพสุจริต

สำหรับผู้ได้รับการยกย่องประกอบด้วย นางสุพัตร อุสิทธิ์ จากบ้านหมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง,นางศรีทอง คำโพธิ์ บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ,นางเปรมปรีย์ อวยพร บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเกาะ,นางอำไพ ศิริจอมแปง บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสันอุ้ม,นางเพลิดจิต สุขเสริม บ้านหมู่ที่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก,นางสุมาลี บัวชุม บ้านหมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อย,นางบัวชอน ขัติยะ บ้านหมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง,นางศรีคำ กรสวรรค์ บ้านหมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล,นางบัวหา ชัยวุฒิ บ้านหมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์,และนางอรุณี ใสญาติ บ้านหมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา,จากนั้นนายกเทศมนตรีฯได้มอบเงินอุดหนุนแก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเชิงดอย จำนวน 50,000 บาท.