หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เผยโฉมสตรีไทยดีเด่นปี 55 ระดับชาติรับโล่พระราชทาน

Author by 2/08/12No Comments »

สภาสตรีแห่งชาติจัดกิจกรรมวันสตรีไทยประจำปี 55 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกสตรีไทยดีเด่นไว้ 5 ราย และสตรีไทยดีเด่นระดับชาติอีก 1 รายเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 ก.ค 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่   หม่อมหลวงปนัดดา         ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่แก่สตรีผู้มีคุณสมบัติครบตามที่สภาสตรีแห่งชาติกำหนด ในงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2555 คัดเลือกโดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดจัดกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2555 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมฉลองวันสตรีไทยโดยจัดให้มีการคัดสรร สตรีไทย เพื่อสรรหาและยกย่องประกาศเกียรติคุณสตรีไทยที่ได้อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นของสภาสตรีแห่งชาติฯจะได้เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 สิงหาคม 55 เวลา 10.30 น. ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเข้ารับโล่พระราชทาน ประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นและเข็มกลัดที่ระลึก โดยสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ในระดับชาติที่จะเข้ารับประทานโล่พระราชทาน ประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นและเข็มกลัดที่ระลึก จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสุมารี บัวชุม จากอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ในส่วนสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสตรีไทยดีเด่นที่อำเภอคัดเลือกส่งให้จังหวัดพิจารณาล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประวัติเป็นที่ยอมรับ อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ชุมชน เสียสละเวลาเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่น เห็นควรประกาศเกียรติคุณยกย่องสตรีไทยดีเด่น จำนวน 5 คน ให้เป็นสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่.นางปทิตตา  สุดด้วงแก้ว จาก อำเภอแม่ริม,นางผ่องพรรณ กันธวงค์ แห่งอำเภอสารภี,นางเครือทอง จอมแก้ว ราษฏรอำเภอสันทราย,.นางเพียร ม้วนสุพรรณ์ สตรีดีเด่นจากอำเภอฝางและ.นางศรีนวล มะโนปัญญา แห่งอำเภอสันป่าตอง.