หน้าหลัก » ข่าวสตรี

แม่ดีเด่นเชียงใหม่ปี 2557 ผ่านการคัดเลือกสองประเภท

Author by 25/05/14No Comments »

เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์        จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกแม่ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้เป็นแม่ดีเด่น ประจำปี 2557 โดยมีผู้ส่งรายชื่อและผลงานเข้ารับการคัดเลือก รวม 8 ราย และอีกหลายราย ส่งเอกสารไม่ทันกำหนดถูกตัดสิทธิ์ โดยนำรายชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯลงนามรับรอง ก่อนเสนอไปยังสภาสังคมแห่งชาติพิจารณาประกาศเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดฯ โดยเผยว่าตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสนอมา ซึ่งทางสภาฯ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในวันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่น เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยในส่วนของแม่ดีเด่นในส่วนภูมิภาคนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้คัดเลือกจังหวัดละ 2 คน ในประเภทใดก็ได้  แต่ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆโดยแบ่งประ เภทของแม่ดีเด่นออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

แม่ผู้เป็นเกษตรกร คัดเลือกจากแม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความมานะอดทน ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพที่สุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

แม่ของผู้เสียสละ คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป

แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คัดเลือกจากแม่ผู้ที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคม ทำหน้าที่ของภรรยาโดยไม่บกพร่องและทำหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกให้ลูกมีความรู้ ความประพฤติดี มีอาชีพสุจริต

แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร คัดเลือกจากแม่ที่มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ และในการเลี้ยงดูบุตรด้วยความเสียสละอย่างสูง โดยอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความมานะอดทน ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ส่งรายชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณาจำนวน 8 อำเภอ ส่วนอีกหลายอำเภอ ส่งหลักฐานมาไม่ทันตามที่ได้กำหนดไว้ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางบุษบา ไชยประเสริฐ จากอำเภอสันกำแพง แม่ผู้ความมานะอดทน และนางมาลี สุริยะศักดิ์ จากอำเภอสันป่าตอง แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และคณะ กรรมการจะเสนอรายชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามรับรองเป็นเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอให้ทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พิจารณาให้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและโล่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติฯ ต่อไป.