หน้าหลัก » ข่าวสตรี

แม่ดีเด่นแห่งชาติ ร่วมยินดีกับสมาชิกชมรม

Author by 30/04/14No Comments »

2 copy

องค์กรต่างๆเห็นความดีของสมาชิกในชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัล ยกย่อง และเชิญเป็นคณะกรรมการ ทางชมรมฯ จึงจัดแสดงความยินดีที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ชมรมฯ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 เม.ย. 57 นางจุไร ชำนาญ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ โดยเชิญ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานประสานงานภูมิภาค ภาค 9 และสมาชิกอาวุโส มารับการขอสูมา(ขอขมา)สระเกล้าดำหัว ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดพิธีแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการและสมาชิก ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ได้รับเลือกตั้ง และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่างๆ เป็นการสร้างชื่อเสียงมาสู่ชมรม
ผู้ที่ได้รับการยกย่องประกอบด้วย นางประนอม เกตุวรภัทรา   ได้รับรางวัล ครอบครัวร่มเย็น ,นางประนอม มีสุข ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ,นางทัศรีย์ ลอมศรี       ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเหรียญกาชาดชั้น 2 และทางสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยเชียงใหม่ ได้เลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีสมาชิกรวมอยู่ด้วย 6 ราย ประกอบด้วย นางลัดดา สดายุรัตน์,นางนุจิณี โฮ,ดร.พิศมัย ตรีวิชา,นางภัณฑิรา กันทกาลังค์,นางจันทร์เพ็ญ เสาวพนธ์ และนางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์.