หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ให้ความรู้ผู้นำชุมชน ลดความรุนแรงเด็ก – สตรี

Author by 9/05/14No Comments »

          บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงแก่เด็กและสตรี ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากปัญหาสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน เมือง ประเทศและระดับโลก พร้อมกับการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้เจริญรุดหน้าไปมาก ในทางกลับกันสังคมมีปัญหาด้านการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การล่วงละเมิดทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และก่อนวัยอันควร ความยากจน ครอบครัวแตกแยก และพัฒนาจนไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวภาคประชาชนขึ้น

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้คนในสังคมเกิดความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และเกิดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้นำชุมชน ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า บ้านกวาง บ้านกาศ เข้ารับความรู้จำนวน 50 คน มีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เมื่อวันที่  7 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อ.เมือง.