หน้าหลัก » ข่าวสตรี

แจกนม…นางวราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกเหล่ากาชาด

Author by 18/08/12No Comments »

แจกนม…นางวราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกเหล่ากาชาด ทำการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่    พร้อมคณะนำนม โฟโมส ยูเอชที.ไปมอบแก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร(สอนคนหูหนวก) ตามโครงการ “ดื่มนมให้โลกเห็น” เพื่อเป็นการเผยแพร่และกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าความสำคัญของการบริโภคนม เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 55