หน้าหลัก » ข่าวสตรี

8 มีนาวันสตรีสากล มอบรางวัล ญ.คนเก่ง

Author by 8/03/16No Comments »

thainews180             ทุกจังหวัดของภาคเหนือ จัดงานวันสตรีสากล มีกิจกรรมดีๆให้สตรีได้ร่วมตลอดทั้งวัน ที่เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (คกส.จ.) คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่     มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 600 คน

กิจกรรมเริ่มเวลา 08.30 น. มีการบรรยายเรื่อง กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนพลังสตรีเชียงใหม่ โดย นายโชคชัย  แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.30 น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้คำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเภทผู้ทำงานดีเด่น 14 ราย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรประเภทคณะกรรมการพัฒนาสตรี 25 ราย นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 25 ราย นายโชคชัย  แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 25 ราย

มีการอ่านสารวันสตรีสากล โดย น.ส.ทัศนีย์  บูรณุปกรณ์    ประธานคณะ กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ การนำปฏิญาณตน โดย น.ส.วิไล  บูรณุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยาย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานของสตรีจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ การเสวนาเรื่อง สานพลังคนเชียงใหม่ สานใจสตรี ภักดีเพื่อแผ่นดิน โดย น.ส.วิไล  บูรณุปกรณ์ ประธานกองทุนฯ    และน.ส.ประธานคณะกรรมการฯ จากนั้นเป็นการฝึกอาชีพระยะสั้น แก่ผู้ร่วมงาน การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปิดงานเวลา 16.30 น.

ที่จังหวัดแพร่ นางแสงพลอย มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เผยว่า สมาคมฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์จังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และชมรมสตรีทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างความรู้  ส่งเสริมและพัฒนาสถานภาพ รวมทั้งเป็นการแสดงพลังของสตรีในจังหวัดแพร่

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมสาธิตอาชีพภายใต้แนวคิดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ นิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรสตรี การประกวดสตรีดีเด่นที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องแบบรำวงย้อนยุค การประกวดอาหารพื้นเมืองขนมเส้นน้ำใสและส้มตำลีลา การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมแข่งกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์องค์กรสตรี ทางสมาคมฯขอเชิญพี่น้องสตรีชาวเมืองแพร่ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 จังหวัดแพร่ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา อำเภอเด่นชัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป.