หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กรมควบคุมโรคตั้งคลินิกใหม่ ตรวจโรคนักเดินทางท่องเที่ยว

Author by 18/03/16No Comments »

thainews180            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อประเด็นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการของหน่วยงาน และช่องทางการติดต่อระหว่างหน่วยงานโดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ น.พ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ร่วมด้วยกลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กลุ่มสาธารณสุขจำนวน 40 คน

น.พ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว” ในครั้งนี้ เป็นการทำความเข้าใจนโยบายและทิศทางการดำเนินงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนหลักด้านเศรษฐกิจภาพรวมของโลกมาอย่างต่อเนื่อง การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่สามารถป้องกันหลีกเลี่ยงได้หากมีความรู้และการเตรียมตัวก่อนเดินทางที่ดี และในปัจจุบันนักท่องเที่ยวตื่นตัวมากขึ้นกับการเตรียมตัวด้านสุขภาพให้พร้อมก่อนการเดินทางโดยเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศได้พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาที่คลินิก

โดยกรมควบคุมโรค มีนโยบายให้จัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวศรีดอนไชย ถ.ศรีดอนไชย อ.เมืองเชียงใหม่ (ตรงข้ามสุริวงศ์บุ้คเซนเตอร์)วัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาให้บริการข้อมูลสำหรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในภาคเหนือ การบริการรักษาโรควัณโรค โรคมาลาเรีย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตรวจร่างกายเบื้องต้นสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ บริการวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่.