หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ชวนคนไทย รวมพลังตั้งปณิธานความดีปี 59

Author by 9/01/16No Comments »

thainews180เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดกิจกรรมร่วมใจตั้ง “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 โดยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนกลางกำหนดรูปแบบของกิจกรรมให้บุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมใจกันตั้งปณิธานความดี ผ่านสมาร์ทโฟนแท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ทาง Link ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำขึ้น และได้ถ่ายทอดการจัดกิจกรรมผ่าน YouTube เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศรับชมและดำเนินกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสที่ระหว่างปี 2558-2560 เป็นช่วงระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวเนื่อง   กับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกัน รัฐบาลจึงเห็นควรให้ชาวไทยทั้งในและต่างประเทศร่วมถวาย “ของขวัญ” เนื่องในโอกาสดังกล่าวจึงได้ร่วมกันตั้งปณิธานความดี และการทำตามปณิธานความดี

ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า ปณิธานความดี คือ การกำหนดสิ่งดี ๆ ที่จะกระทำอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยความสมัครใจ และมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อสังคมส่วนรวม  โดยได้กำหนดรูปแบบตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม และ ให้บุคลากร ตั้งปณิธานความดี จากใบโพธิ์พฤติกรรมความดีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับตนเอง คนละ 1 ความดี จากพฤติกรรมความดี 6 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 2. เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน 3. ช่วยกันรักษาและถนอมใช้สมบัติของทางราชการ 4. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตน 5. ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้หน่วยงาน และ 6. ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน จึงเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันตั้งปณิธานความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งยังเป็นพลังความดีที่จะเกื้อหนุนชีวิต และเป็นของขวัญที่มีคุณค่าแก่ตัวเอง รวมทั้ง บุคคลอันเป็นที่รักอีกด้วย.