หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชออกประกาศสถานการณ์ไฟป่า ปี 2558

Author by 12/02/15No Comments »

ไฟป่า   นายธัญญา เนติธรรมกุล  รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมาพบว่า มีไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นประจำทุกปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้มีการติดตามสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา  พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าในปัจจุบัน และสืบเนื่องจากปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควันอันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพอากาศเป็นสำคัญ ซึ่งหากมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานจนผิดปกติ อาจส่งผลให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า Subsidence Inversion กักควันและไออากาศร้อน  จนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงขึ้นไปได้ ทำให้ควันไฟกระจายคละคลุ้งอยู่ใกล้ระดับพื้นดินเกิดปัญหามลภาวะจากหมอกควัน ไม่ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงต้น กลาง หรือปลายของฤดูไฟป่า  

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   พิจารณามาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าปี 2558 ซึ่งอาจมีความผันผวนของภูมิอากาศโลกอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งคาดการณ์สภาวะอากาศได้ยากมาก  จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ให้งดเว้นการจุดไฟในป่าโดยเด็ดขาด ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคมหากจำกัดเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เขตพื้นที่ป่า จะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมไฟเพื่อมิให้ไฟลามเข้าป่า

หากพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบเห็นการกระทำผิด ให้มีการดำเนินทางกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้ฝ่าฝืน และให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา ติดตามความผันผวนของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด        เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์วิกฤติมลภาวะหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะหาก      มีความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมพื้นที่            โดยเฉพาะหากมีความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเกิดสภาวะที่เรียกว่า Subsidence Inversion กักควันและไออากาศร้อน  จนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงขึ้นไปได้ ทำให้ควันไฟกระจายคละคลุ้งอยู่ใกล้ระดับพื้นดิน ดังเช่น วิกฤติหมอกควันไฟในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในปีที่ี ่ผ่านมา

ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ออกประกาศ เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี 2558 และวิธีปฏิบัติ แจ้งให้หน่วยงานต่างๆและประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน.