หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กระทรวงวิทย์สนับสนุน ใช้เทคโนโลยีอาหารเหนือ

Author by 22/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food Valley    ด้วยกลไกการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) โดยมี รศ.ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ         ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการและการศึกษาความต้องการด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาค (ภาคเหนือ)   และการใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับการพัฒนานวัตกรรมอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการยกระดับมาตรฐานสู่ตลาดโลก

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การขับเคลื่อนดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานของส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้มอบนโยบายการผลักดันการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของโครงการโครงการ Northern Thailand Food Valley จากสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และยังได้ร่วมหารือการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาโครงการฯร่วมกัน ซึ่งผลลัพธ์จากการประชุมนี้จะสามารถต่อยอดความสำเร็จและการสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชน และภาคการศึกษา จนสามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพิเศษ นวัตกรรมอาหารและนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้กว่า 4,000 ล้านบาทต่อไป.