หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กลุ่มครูอาวุโส จ.เชียงใหม่ใจดี ให้ทุนศึกษา 113 นร.ดี-ยากจน

Author by 24/08/15No Comments »

มอบทุนการศึกษา        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์มานพ ธรรมโชติ ประธานมูลนิธิฯ อาจารย์ถาวร สรรพศรี รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ และอดีตข้ารชการครูในเขตอำเภอเมือง ประกอบด้วยอาจารย์สุวิท เอี่ยมรัศมี อาจารย์สวัสดิ์ อินแถลง อาจารย์เทวินทร์ เลาหะเพ็ญแสงอาจารย์สนิท ตาธงอาจารย์วิศิษฐ์ เกียรติอนันต์ อาจารย์นภดล ศิวานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ เลขานุการมูลนิธิ อาจารย์บรรยงค์ สมฤทธิ์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ อาจารย์เพ็ญศรี พินิจ และอาจารย์สมศักดิ์ สุขพันธ์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูบำนาญ เคยรับราชการในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่

อาจารย์ถาวร สรรพศรี รองประธานมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า การจัดสรรทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดี ตั้งใจเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่เคยสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ปัจจุบันสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ) รวม32 โรงเรียนดำเนินการเป็นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2558 ได้คัดเลือกมาจำนวนทั้งสิ้น 113 คน มอบทุนการศึกษารวมเป็นเงิน 145,500 บาท  โดยทุนดังกล่าว ได้รับบริจาคสมทบจากเพื่อนครู ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนปัจจุบัน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่มีเงินสุทธิ ฝากไว้ ณ สถาบันการเงินที่มั่นคง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 1,600,000 บาท.