หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน1อบรมสื่อ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Author by 22/07/14No Comments »

สปข.3 สัมมนา copy          นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดอบรมพัฒนาต่อยอดด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่จัดการอบรม  ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ตลอดจนวิธีการสร้างความรู้สึกที่ดี และจดจำภาพลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการนี้ มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการอบรมได้ใช้ภาษาอังกฤษในสัดส่วนร้อยละ 60 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรรองรับประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เป็นการเสริมสร้างทักษะในการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่จดจำและทั่วถึงแก่ประชาชน รวมถึงสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีวิทยากรจากหลายภาคส่วน และผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งสื่อมวลชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

การอบรม เนินการสองรุ่น และคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมรุ่นละ 30 คน  เพื่อเข้าสู่การอบรมรุ่นต่อไป ศึกษาดูงานกรณีศึกษาด้านเศรษฐกิจภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นจะคัดเลือก 15 คน เข้าไปร่วมแสดงความสามารถในงาน ล้านนา เอ็กซ์โปที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และคัดเหลือ 5 คน เพื่อไปสมทบ    กับอีก 5 คนในปีหน้า โดยทั้ง 10 คนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียนต่อไป.