หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กองทุนพระเจ้าติโลกราช มอบทุนการศึกษาพระภิกษุ

Author by 7/05/14No Comments »

23copy          เมื่อวันที่ 4 ..2557 เวลา 13.00 . พระวิหาร วัดป่าแดงมหา      วิหาร .สุเทพ .เมือง เชียงใหม่ วัดป่าแดงมหาวิหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนพระเจ้าติโลกราช เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร วัดป่าแดงมหาวิหาร ที่ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-บาลี สามัญศึกษาโดยมี พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ ประธานกองทุน  พระเจ้าติโลกราช  เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร  เป็นประธานมอบทุน

สำหรับปีการศึกษา 2557 มีพระภิกษุ-สามเณร และเยาวชน เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 14 ทุน เป็นพระภิกษุ-สามเณร 10 ทุน และเยาวชน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 35,000 บาท ซึ่งทุนที่ได้รับบริจาคจากคณะศรัทธาสาธุชน และดอกเบี้ยจากกองทุนของพระเจ้าติโลกราช ที่ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2543 เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์เม็งราย ได้มีการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 13 ปี

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนมีดังนี้ พระสุภาพ วิจิตตฺธมิโม อัศวินภูเขา นักธรรมเอก นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4,พระอนุสรณ์ รตนโชโต นาทรายขจร นักธรรมเอก นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ,พระไพบูลย์ มหาปญฺโญ พรนรังสรรค์ นักธรรมเอก,ปธ.1-2 นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4,พระสิงขร ฐานุตฺตโม รักแผ่นดิน นักธรรมเอก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4, พระวีระพร สุเมโธ นะวัน นักธรรมเอก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4,สามเณรสุรพล พงศ์พูนวิวัฒน์ นักธรรมเอก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สามเณรสมพงศ์  ธารสุขถวิล นักธรรมเอก นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3,สามเณรสมชาย เทียมพิมารคีรี นักธรรมเอก นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นที่ 2,สามเณรณัฐพล วีรคมนาคา นักธรรมตรีนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สามเณรมานะ ไพรอุดมพร นักธรรมตรี นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่

นายวันชัย ธารสุขสถาพร นักธรรมตรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5,นาย กรวิชญ์ ยะอุตม์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,นายชัยหล้า วีรคมนาคา นักธรรมตรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และ นายรณภพ เริ่มตระกูลใหม่ นักธรรมตรีนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)วิทยาเขตเชียงใหม่

หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนแล้ว ประธานพิธีให้โอวาทพอสรุปว่า ก่อนมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแดง คิดอยู่เสมอว่าจะต้องกองทุนพระเจ้าติโลกราช เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรที่อยู่วัดป่าแดงทุกรูป ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า เมื่อเข้ามาอยู่ที่วัดป่าแดงแล้ว จะต้องเข้าใจความเป็นมาของพระเจ้าติโลกราช และเชิดชูยกย่องพระเจ้าติโลกราช ซึ่งทุนที่มอบให้วันนี้ถามว่าเพียงหรือไม่ ตอบว่าไม่เพียงพอ แต่เป็นการต่อยอดให้ดำเนินการศึกษาต่อให้สำเร็จ

หวังว่ากองทุนนี้จะต้องเติบโตและเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อให้ทุกรูปได้มีความรู้ มีคุณธรรม/จริยธรรม ดังนั้นความรู้ต้องคู่คุณธรรม ถึงจะอยู่ในสังคมได้ อนาคตคงต่อยอดให้เป็นมูลนิธิฯ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับทุน ควรมีการเรียนรู้ การทำงาน จะเป็นบทเรียนที่ดี คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ ให้ทำประโยชน์เพื่อสังคม.