หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กำหนดสองแบบบำบัดผู้ติดยา ดำเนินการพร้อมกันในปี 2559

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180                นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผวจ.เชียงใหม่  ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจว่า  มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2559 ไว้สองแบบ คือ แบบค่ายบำบัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รวม 2 รุ่น  จัดรุ่นละ 100 คน  และแบบค่าย “วิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง” รวม 5 รุ่น  จัดรุ่นละ 60 คน  รวมทั้งสิ้น 500 คน

เริ่มดำเนินการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินเป็นอันดับแรก รุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นไปแล้ว  ช่วงเดือน ธ.ค.2558 มีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 100 คน  โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเป็นฝ่ายทำการคัดกรองจัดส่งให้  ในระหว่างดำเนินการบำบัดฟื้นฟูมีปัญหาผู้เข้ารับการบำบัดมีโรคประจำตัวมาก่อน เช่น ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, กระดูกข้อเสื่อม, โรคพิษสุราเรื้อรัง  ต้องส่งตัวกลับไปยังศูนย์อำนวยการระดับอำเภอ  เพื่อรักษา 17 คน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจในรุ่นต่อไปไม่มีปัญหาเกิดขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด  จะได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดให้ละเอียดถี่ถ้วน  ต้องเป็นผู้ที่สมัครใจอย่างแท้จริง  ไม่มีโรคประจำตัว  และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งให้สถานพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  เป็นผู้ประสานการดำเนินงานระดับพื้นที่กับศูนย์อำนวยการระดับอำเภอ รวมถึง หน่วยงานเกี่ยวข้อง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ให้มีความเข้าใจในนโยบายและแผนงานมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การปฏิบัติตาม ประกาศ คสช.ที่ 108/2557 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการพัฒนากลไกในระดับจังหวัดและอำเภอ  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด  จะจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ แจ้งถึงแนวทางและนโยบายการดำเนินการตามแผนที่วางไว้อีกครั้ง  ก่อนที่จะมีการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูในรุ่นต่อไป.