หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งออกบริการอ.พร้าว แจงปัญหาต่างด้าวซื้อรถ

Author by 18/02/16No Comments »

thainews180              นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ต่อภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ในวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. โดยเจ้าของรถสามารถไปยื่นชำระภาษีล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุได้ 90 วัน โดยแนบใบคู่มือจดทะเบียน หรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียน  และกรมธรรม์ประกันภัย ตามพ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถมาแสดงด้วย ทั้งนี้ หากเป็นรถยนต์ ถ้ามีอายุใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ใช้งานเกิน 5 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงถึงการที่กรมการขนส่งทางบกเคยมีหนังสือ ที่ คค0408/244 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552 และหนังสือที่ คค0408/ว 030 ลงวันที่ 29 มกราคม 2553 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับจดทะเบียนรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไว้แล้ว ต่อมาได้ยกเลิกหนังสือดังกล่าวและซักซ้อมจดทะเบียนรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใหม่ไว้ คือ การยื่นขอจดทะเบียนรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่ปรากฏในเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้เท่านั้น ส่วนคนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ เช่น เวียดนามอพยพ จีนฮ่ออพยพ ผู้ผลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื่อสายไทย ไทยลื้อ กลุ่มบุตรชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอได้อยู่แล้ว ซึ่งผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถโทรศัพท์ 053-270412 และ 061-2679996.