หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่ชี้รถโดยสารทุกคัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไว้ทุกที่นั่ง

Author by 13/05/15No Comments »

เข็มขัดนิรภัย      นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะได้แก่รถตู้โดยสารสาธารณะทุกคัน (ประจำทาง,ไม่ประจำทาง)รถโดยสารประจำทางที่วิ่งจากกรุงเทพฯไปยังต่างจังหวัด และรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดต่างๆ รวมทั้งรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2557 เป็นต้นมา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน  50,000 บาท  ดังนั้น เพื่อให้สามารถกำกับดูแลให้ผู้โดยสารจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะรวมทั้งให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถกำกับดูแลให้ผู้โดยสาร    ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด กรมการขนส่งทางบกจึงได้เสนอกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงมีผลตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2557 ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

นายชาญชัย กีฬาแปง กล่าวอีกว่า สำหรับรถโดยสารประจำทางที่วิ่งภายในจังหวัด  เช่น  รถเมล์ที่วิ่งในกรุงเทพฯ  และรถโดยสารที่วิ่งภายในจังหวัดตนเอง  รวมถึงรถที่มีการจัดวางที่นั่งตามความยาวของรถ  (รถสองแถว)  นั้น กฎหมายยังไม่ได้บังคับให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เนื่องจากรถประเภทดังกล่าวกำหนดให้ผู้โดยสารสามารถยืนบนรถโดยสารได้ และเป็นการวิ่งในระยะสั้นไม่ไกลมากนัก ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เข็มขัดนิรภัยมาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าประชาชนบางส่วนไม่นิยมคาดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกสบายเมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ผลการวิจัยถึงการใช้เข็มขัดนิรภัยในประเทศไทย ระบุว่า ผู้ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากกว่าผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยถึง 1.52 เท่า และพบว่า การคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ถึงร้อยละ 34

นอกจากนนั้น จากงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นในต่างประเทศ ยังยืนยันว่าเข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์นิรภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดและบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดกับผู้ใช้รถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้แนะนำวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบ และแจ้งให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติม 053-278265, 081-7217999.