หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่สัญจร อ.พร้าว เสาร์ 18 ตุลาคมบริการถึงบ้าน

Author by 12/10/14No Comments »

thainews180        นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทย เพื่อเป็นการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเจ้าของรถในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ สำหรับการออกบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งต่อไป กำหนดให้บริการวันเสาร์ที่  18  ตุลาคม  2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 100 กม.

ทั้งนี้ การชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ้าของรถจะต้องนำหลักฐานประกอบด้วยใบคู่มือจดทะเบียนรถจังหวัดใดก็ได้พร้อมหลักฐานการทำประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันไม่น้อยกว่าหรือวันเดียวกับวันสิ้นอายุภาษีปีถัดไป โดยรถยนต์ที่ใช้งานเกิน 7 ปี  ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อน  กรณีรถที่สิ้นอายุภาษีเกิน 1 ปีขึ้นไป(ขาดชำระภาษี)  เจ้าของรถสามารถเลือกนำรถไปตรวจสภาพรถได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขา หรือสถานตรวจสภาพรถของเอกชนเพื่อชำระภาษีประจำปี และกรณีรถสิ้นอายุเกิน 3 ปีต้องจดทะเบียนเป็นหมายเลขทะเบียนใหม่ โดยนำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 053-270412 และ 081-7217999.