หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่เพิ่มที่นั่งสอบใบขับขี่ ก่อนปรับเข้าเกณฑ์ภายในเดือนนี้

Author by 21/05/14No Comments »

photo 2 copy            นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดหลักเกณฑ์การอบรมแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลใหม่และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ขอใบรับอนุญาตขับรถ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ โดยมอบหมายขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดประสานงานกับสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สถาบันอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมจากผู้เข้ารับการอบรมไม่เกินอัตราที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

เมื่อผ่านการอบรมสถาบันการศึกษา จะออกหนังสือผ่านการอบรมให้ผู้ที่ผ่านการอบรมไปยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วแต่กรณีต่อไป ทั้งนี้ ผู้ขอเข้ารับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้องอบรมกฎจราจรจำนวน 4 ชั่วโมง สอบทฤษฏี 50 ข้อและต้องผ่านไม่ต่ำกว่า 90 % ซึ่งในแต่ละวันสามารถรองรับได้เพียง 120 คนต่อวัน ส่วนผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องอบรมกฎหมายจำนวน 1 ชั่วโมง และตั้งแต่มีการทราบประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ไปแล้ว ปรากฏว่ามีประชาชน นักเรียน นักศึกษาไปขอเข้ารับการอบรม และสอบใบอนุญาตขับขี่จำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ได้ไม่หมด ทำให้มีผู้ผิดหวังกลับไป

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จึงได้ประชุม และเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โดยมีการจัดคิวรับเรื่องผู้ขอใบขับขี่ใหม่ สามารถเพิ่มผู้ขอเข้ารับการอบรมขอใบขับขี่ใหม่จาก 130 คนเป็น 400  คนต่อวัน โดยเปืดห้องอบรมอีก  1  ห้อง ใช้เวลาอบรมกฎจราจร  4  ชั่วโมง ในรอบเวลา  10.00  น และ  11.00 น โดยผู้ขอต้องอบรมและทดสอบเป็นเวลา 2 วันทำการจึงจะได้ใบขับขี่เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้จะดำเนินการจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น.