หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่ เปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต

Author by 26/04/16No Comments »

  ชาญชัย กีฬาแปง copy              สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประจำรถ ทำหน้าที่ผู้ขับรถ นายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียง ใหม่  กำหนดรับสมัครและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ    ทำ หน้าที่ผู้ขับรถ, นายตรวจ,  ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.2522  ประจำเดือนพฤษภาคม  2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  23  พฤษภาคม  2559  ณ  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  (แม่เหียะ)  ผู้สนใจให้ยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  โดยกำหนดอบรมและทดสอบในวันที่ 25-27 พฤษภาคม  2559

นายชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า  ปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะ  ได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30-09.30 น. จากนั้นจึงทดสอบสายตาบอดสี  ทดสอบปฏิกิริยามือเท้า  แล้วจึงเริ่มอบรมกฎจราจรเป็นเวลา  4 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา  10.00-15.00 น. หลังจากนั้นจึงสอบข้อเขียน  E-Exam  50 ข้อ  ต้องได้  45  ข้อ  จึงถือว่าสอบผ่าน  เสร็จแล้วจึงสอบภาคปฏิบัติ(สอบขับรถ)  เมื่อผ่านการทดสอบแล้วจึงชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมถ่ายรูป  ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว  155  บาท  สำหรับรถยนต์ชั่วคราว  205  บาท  โดยเปิดให้บริการจนถึงเวลา  18.00  น.  สำหรับผู้ประสงค์จะต่ออายุใบขับขี่  5  ปีเป็น  5  ปี  ต้องอบรมกฎจราจรเป็นเวลา  1  ชั่วโมง  โดยยื่นเรื่องก่อนอบรม  30  นาที  แบ่งเป็น  4  รอบ  เวลา  9.00 น.1030 น.13.30 น. และ  15.00  น.  จากนั้นจึงสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมถ่ายรูปรับใบขับขี่ได้เลย

นอกจากนี้  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะและหนองหอย  ยังได้เปิดบริการรับต่อภาษีรถประจำปีทั่วไทย  จันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา  08.30 – 18.00  น.  โดยไม่หยุดพักเที่ยง  และบริการต่อภาษีรถ  ทั่วไทย  จันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30-15.30 น. ณ  ศูนย์ดำรงธรรม  ชั้น  1  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  อีกด้วย สอบถามเพิ่มเติม 0-5327-8265และ 08-1721-7999 .