หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเปิดสอบใบขับขี่วันเสาร์ ทั้งใหม่และต่ออายุ 4 ตุลาคมนี้

Author by 29/09/14No Comments »

original-1381587886291      นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  กำหนดเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ในวันเสาร์ที่  4  ตุลาคม  2557  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(แม่เหียะ)  โดยเปิดให้บริการทั้งกรณีขอรับใบขับขี่ใหม่และต่ออายุใบขับขี่ทั่วไทย

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ต้องยื่นเรื่อง  ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. น. จากนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา  4  ชั่วโมง  จึงจะทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ  ก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียม  รับใบอนุญาตขับขี่ภายในวันเดียว  โดยผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่กรณีรถจักรยานยนต์ต้องอายุ  15  ปีขึ้นไป  ส่วนรถยนต์ต้องอายุ  18  ปีขึ้นไป  พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  เงินค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ชั่วคราว  155  บาท  รถยนต์ชั่วคราว  205  บาท

นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  ได้กำหนดรับสมัครและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ทำหน้าที่ผู้ขับรถ,      นายตรวจ, ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการประจำเดือนตุลาคม  2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  27  ตุลาคม  2557  ณ  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่       (แม่เหียะ) ผู้สนใจให้ยื่นหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน โดยกำหนดอบรมและทดสอบในวันที่  29-31  ตุลาคม  2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  โทร. 053-270410 และ 081-7217999.