หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเพิ่มน้ำหนักปิคอัพ 2200 กก. ขยายอายุใบขับขี่ชั่วคราวเป็น 2 ปี

Author by 8/03/15No Comments »

ชาญชัย กีฬาแปง copy     นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบกได้แก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.2522  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง   ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันรถกระบะบรรทุก(ปิคอัพ)ได้มีการพัฒนาสมรรถนะเครื่องยนต์ให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทำให้รถมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น  ตลอดทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นในการขอรับใบขับขี่ใหม่ครั้งแรกมีอายุใบขับขี่ยาวนานขึ้น โดยมีการแก้ไขขยายฐานจำนวนน้ำหนักรถกระบะบรรทุก(ปิคอัพ)ที่จดทะเบียนไม่เกิน 1,600 กิโลกรัมเป็นไม่เกิน 2,200  กิโลกรัม  และขยายเวลาอายุใบขับขี่ชั่วคราวจาก 1 ปีเป็น 2 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมใบขับขี่เท่าเดิม ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  23  มีนาคม  2558  เป็นต้นไป

อนึ่ง ตามที่จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่  8-9  มีนาคม 2558 ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบพระชนมพรรษานั้น  นายชาญชัย กีฬาแปง เปิดเผยว่า ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในวันดังกล่าว ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยเปิดบริการเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ แบบกระดาษรุ่นเก่าเป็นแบบใหม่ สมาร์ทการ์ด  ซึ่งใช้ขับขี่ได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)โดยผู้ขอเปลี่ยนใบขับขี่ต้องเตรียมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อภาษาอังกฤษ,สำเนาใบขับขี่ฉบับเดิมพร้อมเงินค่าธรรมเนียมรวมค่าถ่ายรูปจำนวน205 บาท นอกจากนั้นยังเปิดให้บริการเพิ่มเติมกรณีขอแก้ไขรายการ ชื่อ, นามสกุล  และที่อยู่ในใบอนุญาตขับขี่อีกด้วย สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-278265 และ 0817217999.