หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่ง ชม.พร้อมออกใบขับขี่ ให้คนต่างด้าว และไร้สัญชาติ

Author by 3/02/16No Comments »

thainews180                สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ออกใบขับขี่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติในการออกใบอนุญาตขับรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางได้มีหนังสือ ที่ คค0408/256 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ไว้แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติในการออกใบอนุญาตขับรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ครอบคลุมถึงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทุกกลุ่ม  ที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้พิสูจน์สัญชาติและให้สิทธิอยู่อาศัยแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงให้ยกเลิกหนังสือ ที่คค0408/256 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 เรื่อง การออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ และซักซ้อมการดำเนินการออกใบอนุญาต  ขับรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนขึ้นใหม่ไว้   ดังนี้

การขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่ปรากฏในเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้เท่านั้น ส่วนคนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ เช่นเวียดนามอพยพ จีนฮ่ออพยพ ผู้ผลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื่อสายไทย ไทยลื้อ และกลุ่มบุตรชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทย ดังนั้น ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทรศัพท์ 053-270410 และ 081-9545227.