หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ข้าราชการต้องมีศักดิ์ศรี “มล.ปนัดดา” ย้ำหลักธรรมาภิบาล

Author by 26/07/16No Comments »

     มล.ปนัดดา           มล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกฯ บรรยายพิเศษ ย้ำบทบาทของข้าราชการที่ดีต้องยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรี  และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับฝากร่วมกันประดับธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ในวันแม่แห่งชาติพร้อมเพรียงกันอย่างเรียบง่าย ขอไม่ให้รบกวนประชาชนจนเกินไป

เมื่อตอนบ่ายวันที่ 25 ก.ค. 2559 ที่โรงแรมลานนาพาเลซ ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สำนักรประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 โดยเชิญ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาพิเศษ

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 2559 มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 40 คน เข้าร่วม เพื่อระดมความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอข่าวสาร   รับมือกับเหตุสาธารณภัยทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต จะสื่อสารสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง และลดความสูญเสียเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น

มล.ปนัดดา ดิศกุล ปาฐกถาหัวข้อ “บทบาทของกรมประชาสัมพันธ์กับการช่วยเหลือรัฐบาลในภาวะวิกฤต” ว่า ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติ หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรมประชาสัมพันธ์มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในยุคโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี จะต้องสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ประชาชน พร้อมกับเผยแพร่พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทย อย่าให้ผู้ประสงค์ร้ายต่อประเทศชาติ แบ่งแยกคนไทยออกจากกัน ไม่แบ่งแยกสีแบ่งแยกฝ่าย ขอให้มีการประชาสัมพันธ์จัดการข้อมูลจัดการปัญหา เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกยามมีภัยพิบัติต่างๆ

รมต.สำนักนายกฯ ฝากให้คนของ กรมประชาสัมพันธ์เป็นหูเป็นตาให้ประชาชน เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทั้งภาครัฐและประชาชน สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เกิดการรับรู้ รักษาศักดิ์ศรีข้าราชการ มีมาตรฐานการทำงาน อันเป็นหลักที่ดีด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความถูกต้อง ให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือ JIC หรือ Joice Information Center เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้การทำงานของภาครัฐ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย มล.ปนัดดา กล่าวถึงความประทับใจระหว่างมาเป็น ผวจ. เชียงใหม่ไม่เคยจางหาย รำลึกถึงตลอดเวลา และมองว่าขณะนี้เชียงใหม่เปลี่ยนไปมาก มีตึกสูงเกิดขึ้นมากควรจะมีการทดสอบสมรรถภาพในการระวังอัคคีภัยบนอาคารสูงเอาไว้  ในตอนท้ายกล่าวว่า ในปีอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559 ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยประดับธงตราสัญลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ และจัดกิจกรรมถวายพระองค์ท่านโดยไม่จำเป็นต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ เพราะพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดแบบเรียบง่าย เพื่อไม่เป็นการรบกวนประชาชนมากจนเกินไป

ทางด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง บรรยายเรื่องยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ. ศ. 2558 นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์ อดีต ผอ.สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ บรรยายเรื่องการบริหารข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติของกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 26 ก.ค.59  ได้จัดการซ้อมแผนแผ่นดินไหวและการผลการฝึกปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว การอพยพหนีไฟ การดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิง โดยวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นลานจอดรถสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายงานข่าวได้ฝึกซ้อมการทำรายงานข่าวเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นด้วย.