หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ประชุมพระสังฆาธิการ

Author by 25/04/15No Comments »

 พระเทพโกศล   พระเทพโกศล เจ้าคณะ .เชียงใหม่ เจริญพรว่า คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง ประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะ อำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 .โดยมีพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง ภาค 7 หนเหนือ 24 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 372 รูป

สำหรับกำหนดการประชุมมีดังนี้  เวลา 08.00-09.00 น. พระสังฆาธิการ ลงทะเบียน,เวลา 09.00-09.30 น. โดยเริ่มจากการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระเทพโกศล เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่, นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ถวายสักการะและ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ และกล่าวถวายรายงาน พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กล่าวให้โอวาทเปิดการประชุม

เวลา 09.30-10.00 น. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ,เวลา 10.00-11.00   น.  บรรยายพิเศษโดยเจ้าคณะ ผู้ปกครอง :กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชาติ” โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เวลา 11.00-12.00 น.ถวายภัตตาหารเพล ช่วงบ่าย เวลา 12.30-13.30 น. ถวายความรู้เรื่อง “สังคมไทยเข้มแข็งด้วยค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

เวลา 13.30 -14.30 น. นำเสนอแนวคิดทิศทางเชิงสร้างสรรค์ “บทบาทหน้าที่พระสังฆาธิการ กับความมั่นคงพระพุทธศาสนา” โดยรองเจ้าคณะภาค 7, รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,เลขานุการเจ้าคณะภาค 7 และ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ เวลา 14.30-16.00 น. พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 บรรยายพิเศษเรื่อง “หน่วย อ.ป.ต.เชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจเชิดชูหมู่บ้านรักษาศีล 5″ เวลา 16.00-16.30 น. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 มอบเกียรติบัตร กล่าวให้โอวาท และปิดการประชุม

เพื่อให้การประชุมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สำนักงานเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ทุกอำเภอดำเนินการดังนี้ ให้ดำเนินการนิมนต์เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ให้เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ รับธุระลงทะเบียนพระสังฆาธิการแต่ละอำเภอ โดยถึงสถานที่ก่อนเวลา 08.00 น. และอยู่ร่วมประชุมประชุมจนแล้วเสร็จ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน.