หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดแข่ง ตอบปัญหาการแพทย์นานาชาติ

Author by 15/07/14No Comments »

201381145001        รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 55 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN economic community (AEC) มีนโยบายมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยให้นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติขึ้น เพื่อพัฒนาความกล้าแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการด้านการแพทย์ มีส่วนร่วมเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพอันดีงามกับเพื่อนร่วมวิชาชีพต่างสถาบัน ทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์จะเป็นการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับนานาชาติของ พยาธิสรีรวิทยาและ เภสัชวิทยาในประเทศกลุ่มสมาชิก AEC รวมถึง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์สนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้  ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียนแพทย์และนักศึกษาแพทย์สนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ และเป็น  การน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระ  มหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงได้วางรากฐานการพัฒนาทางการแพทย์ และ  การสาธารณสุข กิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วยทีมแข่งขันประมาณ 24 ทีม แบ่งเป็น ภายในประเทศอย่างน้อย 15 ทีม และจาก AEC 6 ทีม โดยมาจาก 6 ประเทศ นอก AEC 3 ทีมนักศึกษาแพทย์จาก มช.เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 200 คนโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยกิจการนักศึกษาภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชา     กายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยกำหนด        จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.