หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คัดผลงานทีมข่าวเชียงรายเยี่ยม พะเยาดีเด่น-ลำปางดีรับรางวัล

Author by 7/08/15No Comments »

รางวัลผู้สื่อข่าว       การประชุมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ก่อนเข้าสู่งานฉลองชัย ก้าวสู่ปีที่ 46 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายอินสม ปัญญาโสภา บรรณาธิการ นายอภิชาติ วงศ์นุ่ม หัวหน้าข่าว น.ส.ขวัญหล้า นุติประพันธ์ และ น.ส.ภัทรานิษฐ์ รุจิอริยอธิพร ฝ่ายประสานงาน จัดประชุม และพิจารณามอบรางวัลผู้สื่อข่าวประจำปี 2558 ปรากฏว่าผลงานยอดเยี่ยมได้แก่ ทีมงานจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3.500 บาท ผลงานดีเด่นได้แก่ทีมงานจังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท ผลงานดี ได้แก่ทีมงานจังหวัดลำปาง รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,500 บาท รางวัลชมเชย ทีมงานจังหวัดพิษณุโลก  และทีมงานจังหวัดลำพูน รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรายละ 1.500 บาท

สำหรับรางวัลผู้สื่อข่าวประจำอำเภอผลงานดี ได้แก่นายเทวินทร์ อุปละ ผู้สื่อข่าวประจำอำเภอเชียงดาว เงินรางวัล1,500บาท นายอดิศักดิ์  คุ้มเมือง ผู้สื่อข่าวพิเศษ อ.เชียงดาว เงินรางวัล1,500   บาท รางวัลผู้สื่อข่าวชมเชยนายนราชัย ใจคำ  ผู้สื่อข่าวประจำอำเภอแม่แจ่ม1,000 บาท และนายประพัฒน์ ดงน้อย ผู้สื่อข่าวประจำอำเภอพร้าวเงินรางวัล1,000    บาท นอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษ 30 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 1,000บาท 5 รางวัล ๆละ 500 บาท 10 รางวัล และรางวัลละ 300 บาท 15รางวัล ในโอกาสนี้ผู้บริหารได้มอบค่าพาหนะเดินทางแก่ผู้สื่อข่าวต่างอำเภอและต่างจังหวัด รวมทั้งได้ประชุมมอบนโยบายในการรายงานข่าว การส่งภาพ-ข่าวที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงการพิจารณาให้ทีมผู้สื่อข่าวจังหวัดตาก และอุทัยธานีเข้าร่วม เพื่อรายข่าวจากภาคเหนือตอนล่างอีกด้วย.