หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ค่ายขุนเณรร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

Author by 24/01/14No Comments »

พันเอก ชาตรี  กิตติขจร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มุ่งมั่นสร้างชุมชนพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วยทหารค่ายขุนเณรเป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสีขาว และสามัคคี ร่วมประสานงานระหว่างหน่วยงานทหาร กับชุมชนเพื่อความสมานฉันท์ร่วมแก้ไขปัญหา และหาทางออกร่วมกันในทุกประเด็นปัญหาในอดีต โดยเฉพาะชุมชนบ้านป่าม่วง ม.5 และบ้านแม่ในพัฒนา ม.12 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งเรื่องที่ดินในอดีต เพื่อให้หน่วยทหารและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีมีความสุข

ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงแข็งขันสร้างความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมประสานการทำงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรม โดย นายวิชัย  ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แรม และผู้นำท้องที่ นายประสิทธิ์  หม่องมา ผญบ.ม.5 บ.ป่าม่วง ,นายสุวิทย์  ดอกคำ  ผญบ.ม.12 บ.แม่ในพัฒนา ร่วมด้วยช่วยกันกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน อีกทั้งนี้ กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ใช้นโยบายงานด้านกิจการพลเรือน ปฏิบัติการมวล ชนสัมพันธ์เชิงรุก   สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ จนสามารถสร้างรอยยิ้ม และความเข้าใจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

พันโท เรวัต  สายศร ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 รับมอบนโยบายจากผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 สร้างงานกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน บ.ป่าม่วง และ บ.แม่ในพัฒนา จัดชุดกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ร่วมสร้างกิจกรรมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนที่ผ่านมา

โดยมีการ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการชุมชนห้วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่อง,แจกผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาวร่วมกับผู้นำชุมชนให้กับคนชรา และผู้พิการ,มอบผ้าห่มกันหนาว และของเล่นเด็ก เครื่องอุปโภคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.ป่าม่วง, จัดกิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็กประจำปี 57 ร่วมกับชุมชน,ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำรักษาผืนป่าร่วมกับชุมชน และอีกหลายกิจกรรม มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งประชาชนผู้ใช้พื้นที่ ร่วมดำเนินสร้างกิจกรรมเพื่อความสามัคคีภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างชุมชนสีขาวป้องกันปัญหาภัยยาเสพติด ,อนุรักษ์ป่าชุมชน และ ป่าต้นน้ำ ด้วยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และหน่วยทหารเพื่อให้เกิดการสร้างพลังชุมชนรักษาผืนป่า และอนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 ม.ค. 57 นำโดย นายวิชัย  ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แรม และคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งผู้ใช้พื้นที่ผู้อาศัยในชุมชน ร่วมกันนำของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 ขวบ ถึง 7 ขวบ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 220 ชุด มอบให้กับ พ.อ.ชาตรี  กิตติขจร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของหน่วย มอบให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของหน่วย และบุตร หลานของกำลังพล เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เพิ่มการพัฒนาด้านการเรียนรู้ เป็นกำลังของชาติในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการพูดคุย หารือสร้างสานสัมพันธ์ เพื่อหาทางออกร่วมกันกับการแก้ไขปัญหาในอดีตเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเพื่อหาทางออกร่วมกันในอนาคต ประสานงานสร้างกิจกรรมกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ต่อไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

ร.ท.กิตติพันธุ์  มีอุดร  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษ ที่ 5 ผู้ประสานสิบทิศ คิดงานเชิงรุกตามนโยบายที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา สร้างงานตามเจตนารมณ์ของกองทัพบก สร้างความสามัคคีของประชาชนในชาติ แสดงออกถึงทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน พร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจประชาชนให้ร่วมกันสร้างความดี สร้างความสามัคคี อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายยึดมั่นในวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

โดยทหารทุกเหล่าทัพคงทำหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ คุ้มครองช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ พร้อมสละชีพได้เพื่อชาติ     เพื่อประชาชนได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขตลอดไปบนผืนแผ่นดินไทย.