หน้าหลัก » ข่าวสังคม

จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน เพิ่ม“หมู่บ้านรักษาศีล5”

Author by 2/09/15No Comments »

0zL7HuDv2i         เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เป็นประธานพิธีลงนามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″  โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระสังฆาธิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  เพื่อให้มีการเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 5,914 หน่วยทั่วประเทศ

โดยให้ดำเนินการตามหัวข้ออบรม 8 หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนพรรษา มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 4 ปี (ปี 2557-2560)

นายสุริยะ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ และขอเชิญชวนทุกท่าน ตั้งมั่นในศีล 5ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล5″ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล๕ วิธีการสมัคร คือ 1. ท่านที่มีความตั้งใจจริงที่จะรักษาศีล 5 และมีพันธสัญญาทางใจที่จะพัฒนาการรักษาศีลให้ได้เคร่งครัดต่อไป 2. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่วัด สถานศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หน่วย อบต. และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ หรือสำนักงานกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดปากน้ำ กทม. และรับของที่ระลึกโครงการ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.sila5.com

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เป็นประธานพิธีลงนามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″  โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระสังฆาธิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  เพื่อให้มีการเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 5,914 หน่วยทั่วประเทศ

โดยให้ดำเนินการตามหัวข้ออบรม 8 หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนพรรษา มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 4 ปี (ปี 2557-2560)

นายสุริยะ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ และขอเชิญชวนทุกท่าน ตั้งมั่นในศีล 5ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล5″ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล๕ วิธีการสมัคร คือ 1. ท่านที่มีความตั้งใจจริงที่จะรักษาศีล 5 และมีพันธสัญญาทางใจที่จะพัฒนาการรักษาศีลให้ได้เคร่งครัดต่อไป 2. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่วัด สถานศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หน่วย อบต. และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ หรือสำนักงานกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดปากน้ำ กทม. และรับของที่ระลึกโครงการ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.sila5.com