หน้าหลัก » ข่าวสังคม

จัดถนนคนเดินรับปี๋ใหม่เมือง ราชภัฏเชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฯ

Author by 5/04/16No Comments »

ราชภัฏฮ่วมใจ๋         มร.ชม. ต้อนรับสงกรานต์  จัดโครงการถนนคนเดินราชภัฏเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง

ผศ.สุกัญญา  คำนวนสกุณี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดย ได้กำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาตินั้น จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการต้อนรับวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยและ ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมืองในเดือนเมษายน 2559 ภายใต้ชื่อโครงการ “ถนนคนเดินราชภัฏเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 ขึ้น ในทุกวันศุกร์ของเดือนเมษายน เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน – วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่   ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้   อาจารย์เจิมขวัญ   รัชชุศานติ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร   และจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดโครงการดังกล่าวนี้ว่า สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมการ บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนสนับสนุนการอุปโภคบริโภค สินค้าที่มีคุณภาพ สะอาดและราคาประหยัดเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ที่มีโอกาสเดินทางมาติดต่อราชการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้บริโภคสินค้าที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นโดยรอบ มหาวิทยา ลัย สืบเนื่องไปถึงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจน บุคลากรและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยสินค้าภาย ในงานประกอบด้วยอาหารพื้นเมือง สินค้าราคาประหยัด สินค้าชุมชน  สินค้ามือสอง  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์   บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885 – 367 – 8.