หน้าหลัก » ข่าวสังคม

จัดระเบียบอีกรถตู้รับจ้างเหมา ขนส่งเริ่มป้ายทะเบียน 30 วันนี้

Author by 28/07/14No Comments »

ชาญชัย กีฬาแปง          นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ตามที่กรมการขนส่งทางบก   สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สำรวจข้อมูลการใช้รถตู้ส่วนบุคคล ขนาด 11 ที่นั่ง และ 14 ที่นั่งที่นำมารับจ้างทั่วไป ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 โดยผู้ประกอบการได้เข้าลงทะเบียนกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว จำนวน 1,689 คัน   ล่าสุดเพื่อเป็นการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้สอดคล้องกับการใช้งานตามความเป็นจริง  กรมการขนส่งทางบกได้แจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถตู้โดยสารที่มีขนาดที่นั่งเกิน  11 คน ซึ่งนำรถไปใช้รับส่งในลักษณะจ้างเหมา โดยไม่ได้ขออนุญาตประกอบการขนส่ง และจดทะเบียนเป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง  (หมวด 30)  ให้ยื่นคำขอประกอบการขนส่ง  ณ  กลุ่มวิชาการขนส่ง  ระหว่างวันที่  28 กรกฎาคม  -1 สิงหาคม 2557

กรณีการยื่นขอในช่วงระยะเวลา 5 วันนี้  กรมการขนส่งทางบก จะผ่อนผันโดยลดเงื่อนไข   การจดทะเบียนรถรับจ้างไม่ประจำทาง หมวด 30 เดิมที่ต้องแนบหลักฐานการประกอบการ สัญญาการจ้างเหมาประจำ และโฉนดที่ดินสถานที่จอดรถ   เป็นต้น แต่การจดทะเบียนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดชี้แจงว่า หากหลักฐานเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างไม่มีให้ใช้บันทึกปากคำประกอบ ส่วนกรณีหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่เก็บ และซ่อมบำรุงรักษารถ หากไม่มีโฉนดที่ดินให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนได้ แต่จะต้องชำระค่าจดทะเบียนประกอบการรถรับจ้างไม่ประจำทางรายละ 1,500 บาท โดยผู้ยื่นขอ 1 รายต่อรถ 1 คัน และหากจดทะเบียน 2 คันขึ้นไปให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ผู้สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง  โทร. 053-270411, 081-7217999, 086-58715333 และ 084-6111089.