หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชม.นัดตั้งศูนย์อำนวยเฉพาะกิจแก้ไข ปัญหาภัยหนาว-ไฟป่า-หมอกควัน

Author by 10/12/14No Comments »

thainews180         นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย เฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากคลาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และทุพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบภัยหนาวทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำเภอที่มีภูเขาสูง อยู่ห่างไกลและทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆ จากการสำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 331,262 ชิ้น อันดับที่หนึ่งได้แก่ ผ้าห่มนวม จำนวน 253,870 ชิ้น รองลงมาผ้าห่มไหมพรมจำนวน 22,614 ชิ้น เสื้อกันหนาว 50,783 ชิ้น และเครื่องกันหนาวอื่นๆ 3,995 ชิ้น ตามลำดับ

หัวหน้าสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่าหมอกควัน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือ โดยจัดหาเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ตลอดจนประสานองค์กรส่วนท้องถิ่น ให้เตรียมการด้านงบประมาณสำหรับการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประสานเอกชน มูลนิธิ องค์การกุศลต่างๆ ที่จะนำเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ตามความสำรวจเบื้องต้น ประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคเงินและเครื่องกันหนาวได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 053-215721 หรือ 053-221470 ได้ทุกวัน

อนึ่ง ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม เวียงแหง และอำเภออมก๋อย รวมแล้ว 16 ตำบล 203 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดแล้ว 27,907 ครัวเรือน 87,538 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหนาวไว้แล้ว หากทั้ง 4 อำเภอ มีอากาศหนาวและอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันมากกว่า 3 วัน ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป.