หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชม.เตรียมวันแรงงานใหญ่ เปิดชมฟรีอุทยานราชพฤกษ์

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180        เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธรรศณัฏฐ์    นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการ      จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 07.00 – 11.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ ภายใต้หัวข้อ “แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสมโภช 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เนื่องจากในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติและเป็น  วันหยุดตามประเพณีของลูกจ้างตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และสนับสนุนให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของ      ผู้ใช้แรงงานให้เกิดสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และให้       ผู้ใช้แรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยา    เสพติด

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน เครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ การกล่าวปฏิญาณต่อต้านยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน การมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่นของสถานประกอบการ ขบวนจักรยานสวยงามร่วมสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด การจับรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้ใช้แรงงานมาร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน โดยทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะเปิดให้ผู้ใช้แรงงานและครอบครัวเข้าร่วมงานและชมสวนโดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู

สำหรับวันที่ 1 พฤษภาคมทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติและเป็นวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้างตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนายจ้างให้สนับสนุนให้ลูกจ้างหยุดงานและร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หากจะมีการจ้างงาน ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นด้วย.