หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชาวหนองหอยจัดรำลึก ทำบุญ“หมอกนก รัตนัย”

Author by 24/02/16No Comments »

thainews180         พระครูรัตนชัยธรรม ธรรม  เจ้าอาวาสวัดเมืองสาตรหลวง ประธานมูลนิธิหนองหอยศึกษาสงเคราะห์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า มูลนิธิหนองหอยศึกษาสงเคราะห์ (รัตนัยสามัคคีราษฎร์)  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยพระมหาวิสิทธิ์ ปุญฺญลาโภ อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองสาตรหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และ รอ.นพ.กนก รัตนัย อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและเยาวชนภายในตำบลหนองหอย อันประกอบด้วยวัด 5 วัด ที่พักสงฆ์ 1 แห่ง โรงเรียน 2 โรงเรียน และส่งเสริมเยาวชนทั่วไป พร้อมกันนั้นในปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการสร้างที่พักสงฆ์รัตนัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศีลธรรมอันดีงามแก่ประชาชนทั่วไปด้วย

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิฯ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ คุณพ่อ รอ.นพ. กนก-คุณแม่บังอร  รัตนัย -นายชาญ  รัตนัย พร้อมทั้งบรรพชนผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ  และในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์จึงเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เยาวชนภายในตำบลหนองหอย และร่วมสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ กับคณะกรรมการสงฆ์ในตำบลหนองหอย มีพระครูสุเทพสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และพระครูสถิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสันป่าเลียง เจ้าคณะตำบลเป็นที่ปรึกษา

พระครูไพจิตวีรคุณ  เจ้าอาวาสวัดเมืองสารทน้อย พระอธิการบุญส่ง กนฺตธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดเสาหิน พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์  รองเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พระครูสังฆพิชัย (จำนงค์วรปญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เหลี่ยม พระทรงฤทธิ์  ชยทตฺโต  รองเจ้าอาวาสวัดเมืองสารทหลวง พระสุทิวา  กิตฺตสมฺปนฺโน  หัวหน้าที่พักสงฆ์รัตนัย พระจักรกฤช  ปุญฺญสิริ ผู้แทนศิษย์เก่ารัตนัย และพระใบฎีกาธีระพล  ธมฺมวโร วัดเมืองสารทหลวงร่วมดำเนินการ.