หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ดอยสะเก็ด รับมอบเงินเงินกองทุนโครงการศูนย์การจัดการขยะฯ ครั้งที่ 12 จากวีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธาน รับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวบแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด และ ตัวแทนชุมชนโดยรอบศูนย์ เข้าร่วม

                การมอบเงินกองทุนครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 12 ในรอบกำจัดขยะ 3 เดือน (มกราคม –มีนาคม 2563 )   จัดสรรเป็นเงินให้แก่ 9 ชุมชน ได้แก่  บ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมากที่สุดตามสัดส่วน ตันละ 10  บาท ขณะที่ อ.ดอยสะเก็ด, ต.ป่าป้อง, บ้านทุ่งยาว ม.8, บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้ ตันละ 5  บาท และบ้านป่าไม้แดง ม.2, บ้านป่ายางงาม ม.7, บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับสัดส่วน ตันละ 4 บาท  ซึ่งการมอบเงินกองทุนครั้งนี้ บ้านป่าตึงน้อย ม.1 จะได้รับเงินจัดสรรจำนวน 38,521.30 บาท อ.ดอยสะเก็ด, ต.ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่ากัน เป็นเงินแห่งละ 19,260.65 บาท ส่วนบ้านป่าไม้แดง ม.2 บ้านป่ายางงาม ม.7 บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับจัดสรรเท่ากันแห่งละ 15,408.52 บาท รวมทั้งหมด 177,202.00 บาทถ้วนในครั้งนี้

                ซึ่งการมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่ ที่บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานจาก อบจ.เชียงใหม่ ได้จัดสรรให้กับชุมชนโดยรอบตามข้อตกลง โดยจะมีการมอบทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการ ส่วนเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุน จะแบ่งสัดส่วนตามระยะทางจากที่ตั้ง ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ กับชุมชน อ.ดอยสะเก็ด

                นอกจากนี้ การได้มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่นั้น บริษัทฯเป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานเข้าไปดำเนินการ แม้ว่าจะมีปริมาณขยะเข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิต แต่บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม  2563 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งหมด 1,493,543.36 บาท.