หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าโครงการปิดทองหลังพระ

Author by 1/05/14No Comments »

IMG_0049 copy ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต ๑๗ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการปิดทองหลังพระ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ แนะควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการขุดบ่อ/สระเก็บกักน้ำขนาดเล็กให้มากขึ้นกระจายในพื้นที่ของตนเอง

เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๕๗ นางสาวอัมพวัน  เจริญกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗  พร้อมคณะ เป็นประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าโครงการปิดทองหลังพระ พร้อมมอบนโยบายซึ่งภายหลังจากได้เข้าพบกับนายชัช  กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วได้ประชุมเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สนง.เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  อำเภอทุกอำเภอ โดยมีนายวีระชัย  ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  และในภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการปิดทองหลังพระ  ณ  ฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากฝายลำเหมืองเพื่อทำการเกษตรทั้งปลูกข้าว  ถั่วลิสง  แตงโม ซึ่งในการบริหารจัดการน้ำนั้น  เนื่องจากไม่มีงบประมาณทางผู้นำท้องที่จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลตนเองในอนาคต จากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(การแจกจ่ายและเจาะบ่อบาดาล) บ้านม่อนนางแหลม หมู่ที่ ๔ และหมู่ ๑๑ให้การต้อนรับและสะท้อนปัญหาความต้องการ

ในการนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวว่า ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เห็นว่าทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการบูรณาการทำงานอย่างเข้มแข็ง  โดยทางจังหวัดและ อปท.ให้ทำงานสอดรับกัน  เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการขุดบ่อ/สระเก็บกักน้ำขนาดเล็กในลักษณะมีแผ่นยางรองสระน้ำให้กระจายในพื้นที่ของตนเองในพื้นที่ไม่มีตาน้ำให้มากขึ้นเป็นการช่วยเหลือตนเองโดยไม่ต้องรอทางราชการเข้าไปช่วย.