หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ตัดสินหนังสั้นคนดีฯพิงครัตน์คว้าที่ 1 บ.แม่ใจฝาง-ต้นผึ้งดอยสะเก็ดได้ดีเด่น

Author by 29/08/14No Comments »

thainews180           ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดเรียงความ และคำขวัญ หัวข้อ “ชาติพันธุ์ร่วมใจ รู้รักสามัคคี” จัดโดยศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) ประเภทเรียงความ ชนะเลิศได้แก่ ด.ช.พัชรพงศ์ เพิ่มดี รองชนะเลิศ 1 ด.ช.ณัฐพงศ์ ดวงคำ รองชนะเลิศ 2 ด.ญ.สุทธิภรณ์ หงส์ทอง ชมเชย ด.ญ.กันฑิรา เส่งหล้า ทั้งหมดจาก ร.ร.บ้านปลาดาว ประกวดคําขวัญ ชนะเลิศ น.ส.ชลิตา แซ‹เฒ‹า รองชนะเลิศ 1 ด.ช.ศศิธร เลาลี รองชนะเลิศ 2 ด.ญ.กัญญาวีร    ลาเซอร ชมเชย ด.ญ.กัลยลักษณ แซ‹ย‹าง ทั้งหมดจาก ร.ร.ศึกษาสงเคราะหจังหวัดเชียงใหม‹

มอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นหัวขŒอ “คนดีเปšนอย‹างไร” (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม‹)รางวัลที่ 1 ร.ร.พิงครัตน เรื่อง หนŒากาก รางวัลที่ 2 ร.ร.ดาราวิทยาลัย เรื่อง อยู‹ที่จะมอง รางวัลที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เรื่องค‹าของความดี ชมเชย ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง คุณค‹า ร.ร.ดาราวิทยาลัย เรื่อง ฝนบันดาลใจ และร.ร.ช่องฟ‡าซินเซิงวานิชยบํารุง เรื่อง เมื่อวาน

มอบรางวัลการประกวดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑกลุ‹มผูŒผลิตชุมชน ผูŒผลิต/ผูŒประกอบการสินคŒา OTOP (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม‹) ไดŒแก‹ รางวัลชนะเลิศ กลุ‹มหัตถกรรมบŒานหนองหŒา(นายเกษตร ศรีธรรมราช) แกะสลักช‹างฟ‡อนเล็บ ชนะเลิศอันดับ 1 กลุ‹มหัตถศิลปŠลŒานนาวัดศรีสุพรรณหมŒอบูรณฆฎะ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเทืองเครื่องเขิน กล‹องเครื่องเขิน 12 นักษัตร รางวัลดŒานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ ชนะเลิศ รŒานหัตถกรรมเครื่องเงินบŒานกาด (นางอัญชลี อุปนันท) ชุดสรŒอยคอดอกไมŒ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางประมวล ธนันทชัย เครื่องเงินวัวลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ‹มอาชีพอาหารแปรรูปสันติสุข      ไสŒอั่วสมุนไพร รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวทัศนีย ยะจา คชสารจองพารา รองชนะเลิศอันดับ 4 วิสาหกิจชุมชนเปงใจ ชุดสตรีดอกป‚ปกาสะลอง

รางวัลชมเชยประเภทอาหาร กลุ‹มของดีเมืองฝาง (น.ส.อรุณลักษณ ดวงดี) พริกแกงบุญทา รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องดื่มวิสาหกิจชุมชน      กลุ‹มประกาศกิจสุรา (นายศรุต ประกาศกิจ)โคโยตี้ลํากŒา รางวัลชมเชย ประเภทผ้าและเครื่องแต‹งกายขุนทองผŒาฝ‡าย (นางวิญาภร แว‹นทอง)ชุดสตรี รางวัลชมเชย ประเภทของใชŒของที่ระลึกของตกแต่ง นางวารุณี ธิเปšง ถาดไมŒมะม‹วง รางวัลชมเชย ประเภทสมุนไพร สมุนไพรหริภุญไชย (นายบรรเลง อุปละกูล) แชมพูสมุนไพรอัญชัน

มอบโล‹ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ         หมู‹บŒาน(กม.) ที่มีผลงานโดดเด‹น (บŒานฉัน มีดี) ประจําป‚ 2557 ระดับจังหวัด 3 รางวัล 6 หมู‹บŒาน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม‹) รางวัลชนะเลิศได้แก่ บŒานแม‹ใจใตŒ หมู‹ที่ 7 ต.เวียง อ.ฝาง และบŒานตŒนผึ้ง หมู‹ที่ 7 ต.แม‹โป†ง อ.ดอยสะเก็ด รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 บŒานหŒวยทราย หมู‹ที่ 8 ต.แม‹ป˜žง อ.พรŒาว และบŒานใหม‹หŒวยสŒม หมู‹ที่ 9 ต.สันกลาง อ.สันป†าตอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 บŒานลุ‹มใตŒ หมู‹ที่ 2 ต.บŒานหลวง อ.จอมทอง  และบ้านปง (หŒวยลาน)    หมู‹ที่ 8 ต.ออนใตŒ อ.สันกําแพง