หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ตั้ง พระวิมลมุนี รก.เจ้าคณะ อำเภอใหม่“กัลยาณิวัฒนา”

Author by 8/08/16No Comments »

เจ้าคระ อ.กัลยาณิวัฒนา        เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่วัดอินทาราม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สัญจร ครั้งที่ 7/2559 เรื่องการยกอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ การอนุมัติจัดตั้งสำนักปฺฏิบัติธรรม แห่งที่ 12-17 การบรรยายเรื่องภัยของพระพุทธศาสนา และร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดร่วมพิธีเปิด และพระครูอมรธรรมทัต เลขานุการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กับพระครูสังวรสิทธิโชติ รองเจ้าคณะอำเภอฮอด เป็นผู้รายงานที่ประชุม ท่ามกลางพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะเจ้าคณะผู้ปกครอง มีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวถวายการต้อนรับ

ในโอกาสนี้พระเทพปริยัติ เจ้าคณะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้พระวิมลมุนี (นนทพันธ์) ฉายา ปภสฺสโร อายุ 49 พรรษา 29 วิทยฐานะ ป.ธ.5, น.ธ.เอก, พธ.บ.,ศษ.ม.วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ มอบใบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านจันทร์-แจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา ให้พระอธิการนิคม ฉายา กิจฺจสาโร อายุ 41 พรรษา 18 วิทยฐานะน.ธ.เอก, คบ. เจ้าอาวาสวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา และมอบใบแต่งตั้งเลขานุการแทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา ให้พระครูวิสุทธิภัทรการ (ชินภัทร) ฉายา ชินภทฺโท อายุ 34 พรรษา 13 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ.,ศษ.ม. สังกัดวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

นอกจากนั้น ได้มอบใบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลแม่แดด-แจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา ให้พระปลัดสุชาติ ฉายา สุวฑฺฒโก อายุ 44 พรรษา 25 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, คบ .,พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา  ทั้งนี้ ตามโครงการของเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งฟื้นฟูบูรณะวัดร้าง ยกฐานะเป็นวัดมีพระสงฆ์ และวัดสร้างใหม่ใน อ.กัลยาณิวัฒนา เพื่อให้มีครบ 9 วัดใน 3 ตำบล คือวัดจันทร์ แจ่มหลวง และแม่แดด ขณะนี้ยังไม่ได้ครบ.