หน้าหลัก » ข่าวสังคม

นโยบาย ผอ.ไฟฟ้าเขต1มุ่งให้ พนักงานเข้าหาวัด-ละอบายมุข

Author by 16/03/16No Comments »

thainews180     ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม  กองอำนวยการ  PEA เขต 1 เชียงใหม่ แจ้งว่าเมื่อเร็วๆ นี้ นายธีรพงษ์  บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานช่าง  เพื่อให้พนักงานใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ขององค์กร  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  สร้างจิตสำนึกให้มีความรัก และความภาคภูมิใจในองค์กร ตลอดจน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่ควรระวัง  แนวปฏิบัติในการทำงาน วินัย สิทธิสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อม การทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทักษะในการปฏิบัติงานด้านช่าง และแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเตรียมความพร้อม ในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพัน ที่จะร่วมทำงานภายใต้ความศรัทธา มีความไว้วางใจ และมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อที่จะช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัว มีขวัญและกำลังใจ  มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ในองค์กร ทั้งการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน หลังพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นายธีรพงษ์  บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้บรรยายธรรมะ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการดำเนินงาน ของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด “บริการดี มีคุณธรรม” เพื่อเป็นแนวทางและเป็นข้อคิดที่ดีให้แก่พนักงานใหม่ด้วย

ทั้งนี้ นโยบายของนายธีรพงษ์ บุรีรักษ์    มุ่งจัดให้พนักงาน PEA .ในสังกัด ได้ใช้หลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีวิตที่ปลอดภัย ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยเริ่มจัดโครงการ      ผู้บริหาร และฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการอบรมธรรมะ เจริญจิตภาวนาจากพระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตโปทาราม เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ้เป็นต้นมาเดือนละรุ่นหรืออาจจะมากกว่าตามความเหมาะสมต่อไป.