หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ปปจ.เชียงใหม่แถลงผลงานรอบปี ตาม 51 เรื่องฮั้วงาน-ร่ำรวยผิดปกติ

Author by 16/11/14No Comments »

ปปช.เชียงใหม่       ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เป็นประธาน มีคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การให้แนวนโยบายและข้อเสนอแนะจากกรรมการ ป.ป.จ. ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักของ ป.ป.ช. ทั้งในด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สินด้านป้องกันการทุจริต และด้านอื่นๆ ในรอบ 12 เดือน

ประกอบด้วย ด้านปราบปรามปรามทุจริต มีค้างสะสมยกมาจากปีงบประมาณ 2556  จำนวน  28  เรื่อง เรื่องรับใหม่ในปี 2557 จำนวน 119 เรื่อง ดำเนินการแสวหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและรำรวยผิดปกติ รวมจำนวน 51 เรื่อง ยังคงเหลือเรื่องที่ค้างดำเนินการอยู่ จำนวน  96 เรื่อง

ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีแล้วเสร็จ จำนวน  1,527  บัญชี โดยแยกเป็นกรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 936 บัญชี  กรณีพ้นจากตำแหน่ง  จำนวน 427 บัญชี  กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี  จำนวน 164 บัญชี และด้านป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการด้านป้องกันการทุจริต ได้แก่โครงการสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2557 และได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก โครงการโรงเรียนช่อสะอาดทายาทสุจริต โดยการคัดเลือกโรงเรียนที่ดำเนินโครงการหรือจะดำเนินโครงการที่เสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงาน ป.ป.จ. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากลขึ้น  โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายกว่า 10 หน่วยงาน จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง.