หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ปปจ.เชียงใหม่-เครือข่ายออกรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล“ไม่โกง”

Author by 11/12/14No Comments »

10689453_763580960344844_3185460176522121050_n        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริญ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานดังกล่าว โดยจัดให้มีกิจกรรมสวมเสื้อสีขาวเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกประเภท และทุกระดับ เริ่มต้นตั้งขบวนจากข่วงประตูท่าแพเข้าสู่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งนอกจากตัวแทนองค์กรภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานแล้วยังมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผอ.ปปจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า งานปีนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการคดโกงหรือทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในการลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตทุกระดับตั้งแต่เยาวชนจนถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน และผู้ทำประโยชน์สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย รอง ผวจ.เชียงใหม่ได้อ่านสารจากประธานกรรมการ ป.ป.ช.เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล ซึ่งกำหนดขึ้นตั้งแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 โดยมีที่มาจากที่ประชุมนานาชาติต่างเห็นพ้องถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และตระหนักถึงภัยของการทุจริต ที่ส่งผลเสียหายต่อการพัฒนาความเจริญของประเทศ รวมไปถึงการทุจริตระหว่างประเทศที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคมไร้พรมแดนที่เอื้อให้การทำทุจริตง่าย รวดเร็วและตรวจจับได้ยากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่ทุกคนต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น.