หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ปภ.เฝ้าระวังอุทกภัยดินโคลนถล่ม 3 โซนเชียงใหม่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก

Author by 26/08/14No Comments »

ปภ          นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ สั่งให้มีการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่ต้นฤดูฝน โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2557 แบ่งพื้นที่ดูแลออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนเหนือ 7 อำเภอ โซนกลาง 12 อำเภอ และโซนใต้ 6 อำเภอ เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้อำเภอเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มใน 4 มาตรการ คือ การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู หากเกิดสถานการณ์ขึ้น เช่นฝนตกหนักในพื้นที่ใดให้รีบรายงานศูนย์เฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัดทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-215720 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมามี 8 อำเภอ 19 ตำบล 111 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 5,666 ครัวเรือน 17,160 คน อาคารและสิ่งก่อสร้างเสียหาย 49 แห่ง พื้นที่เกษตร 3,445 ไร่ ประมง 66 บ่อ ปศุสัตว์ 150 ตัว และสิ่งสาธารณประโยชน์ 95 แห่ง

ด้านการช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอไชยปราการ 850 ถุง มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่อาย 1,000 ถุง ผวจ.เชียงใหม่จัดสรรวงเงินทดลองราชการให้นายอำเภอไชยปราการ เพื่อนำไปซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ 4 โครงการ เป็นเงิน 2,379,800 บาท และให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราวด้วย.