หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ประปานครหลวงจัดโครงการปีที่ 3 กปน.รักษ์ป่าต้นน้ำที่บ้านรินหลวง

Author by 24/07/14No Comments »

บ้านรินหลวง ต.เมืองนะ copy        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประชานครหลวง ร่วมกับนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการการประปานครรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำแม่ปิงที่หล่อเลี้ยงทั้งภาคเหนือลงไปจนถึงภาคกลาง โดยโครงการการประปานครหลวง รักษ์ป่าต้นน้ำ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติหลายกิจกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน มีกิจกรรม ปลูกป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ พัฒนาโรงเรียน และชุมชนต้นน้ำสร้างพนักงานจิตอาสาการประปานครหลวง ในการขับเคลื่อนโครงการความสำเร็จในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ส่วนหนึ่ง คือ มีต้นไม้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 15,000 ต้น จำนวนฝายชะลอน้ำไม่น้อยกว่า 150 ฝาย

ในปีนี้มีกิจกรรมหลัก ๆ 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินงานโครงการปลูกป่าในเขตพื้นที่ต้นน้ำ, กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าให้ยั่งยืน, กิจกรรมด้านการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าของพนักงานการประปานครหลวง, กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสถานที่ในการดำเนินโครงการคือ พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ป่าชุมชนต้นน้ำ    รอบพื้นที่เขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ กล่าวว่า ในปีนี้การประปานครหลวงได้จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำขึ้นมา ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยในครั้งนี้ คณะจิตอาสาของการประปานครหลวง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมและประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแดง และยังได้ร่วมกันสร้างลานกีฬา สร้างลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ก่อสร้างแนวคันดินป้องกันน้ำท่วม และมอบชุดเก้าอี้สำหรับโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านรินหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำให้มีน้ำในปริมาณที่พอเพียงและยั่งยืนในอนาคตต่อไป.