หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ประปาภูมิภาคเขต 9 จับมือ ชลประทานถกปัญหาน้ำดิบ

Author by 22/05/15No Comments »

201505141744340005167    ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาเขต 9 เชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฝ่ายทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับกรมชลประทาน จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ โดยมีนางรัตนา      กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค มาเป็นประธานเปิดการสัมมนา พื่อแลกเปลี่ยนแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำ ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและกรมชลประทาน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ กปภ. ได้แก่ จัดหาน้ำดิบให้เพียงพอ ซึ่งมีแผนงานรองรับ 3 แผนงาน คือ จัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำ ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ และบูรณาการคณะทำงานลุ่มน้ำ

การสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 80 คนจากผู้แทนคณะกรรมการ/คณะทำงานลุ่มน้ำต่างๆ ของ กปภ.เขต กปภ.สาขา ผู้แทนจากฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และฝ่ายแผนงานโครงการ พนักงานในสังกัดฝ่ายทรัพยากรน้ำ มีวิทยากรกรมชลประทาน และคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงร่วมบรรยาย อาทิ นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 9 บรรยายเรื่อง “การจัดสรรน้ำรูปแบบใหม่และการเพิ่มศักยภาพ น้ำต้นทุนโดยโครงการระบบผันน้ำพื้นที่ภาคตะวันออก” ดร.วสันต์ จอมภักดี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการลุ่มน้ำปิง บรรยายเรื่อง “การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการน้ำของภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง”

นอกจากนั้น นายจิรายุ ชรางศุ ผอ.กองแผนงานโครงการ 2 การประปาส่วนภูมิภาค บรรยายเรื่อง “แผนงานปรับปรุงขยายระบบประปาของ กปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง” นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผอ.กปภ.เขต 9 บรรยายเรื่อง “ความต้องการใช้น้ำดิบและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ กปภ.เขต 9″ นายมงคล วัลยะเสวี ผู้จัดการ กปภ. สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงใหม่ เมื่อเสร็จการประชุมแล้วได้ออกไปศึกษาดูงานโครงการชลประทานและแหล่งน้ำดิบในเชียงใหม่ด้วย.